Canadian IRLP (YT) nodes Sat Oct 20 2018 17:30 UTC

Canada (YT) Nodes
1500 VY1IRL Whitehorse -> 2280 VA3UW
1898 VY1RMD Dawson City IDLE
Reflectors   G4EID-KM8H. Rev 0.201